Stølsvidda kan bli utvalgt kulturlandskap

Vinterstemning på stølsvidda. (Arkivfoto: Egil Heggen)

Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre blir foreslått som nytt «utvalgt kulturlandskap i jordbruket» fra 2018.

Et foreløpig forslag til forvaltningsplan for Stølsvidda er nå sendt Landbruksdirektoratet. Sammen med Riksantikvaren og Miljødirektoratet skal de vurdere forslaget og eventuelt fremme det videre til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det er direktoratene som har gitt Fylkesmannen i oppdrag å utarbeide forslaget i samarbeid med fylkeskommunen. Området er tidligere vurdert som aktuelt å innlemme i ordningen fra 2018.

Stølsvidda representerer kjerneområdene for aktiv seterdrift, der Oppland og særlig Valdres er i en særstilling. Det representerer også et landskap som er typisk for Oppland, og området har et helhetlig preg dominert av tradisjonell seterbebyggelse og relativt lite hytter og turistanlegg. Som navnet sier er det et sammenhengende «viddeområde» der setrene stort sett ligger samlet i konsentrerte stølsgrender spredt nokså jevnt utover. Området ble på 90-tallet pekt ut som ett av 13 nasjonalt verdifulle kulturlandskap i Oppland på bakgrunn av store kulturhistoriske og naturfaglige verdier.

Forslaget fremmes etter flere arbeidsmøter med de berørte kommunene og de store grunneierne i området, Ulnes og Svennes sameier og Vestre Slidre statsallmenning. Det ble bl.a. arrangert et meget godt besøkt bygdemøte på Vaset i september, der stemningen var overveiende positiv til å gi området en status som utvalgt kulturlandskap. Fylkesmannen understreker at forvaltningsplanen som nå er sendt direktoratene, er en meget foreløpig plan. Det gjenstår mye arbeid med bl.a. kartlegging av verdiene i området og konkretisering av hva slags tiltak som er aktuelle å sette i verk og støtte økonomisk.

Det er de to departementene som sammen avgjør hvilke områder som blir pekt ut som utvalgte kulturlandskap i jordbruket og hvilke det er aktuelt å ha en fortsatt prosess i. Fram til i år var det 22 utvalgte kulturlandskap i Norge, og dette ble økt med ti nye områder i år. De to-tre neste åra er målet å øke med enda 10-15 nye områder. Formålet med utvalgte kulturlandskap er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I utvelgelsen av områdene er det grunnleggende at:

  • De i størst mulig grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med svært store verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie.
  • Det skal være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold.

Forvaltningen er basert på frivillig samarbeid med grunneiere og brukere og har ingen verneregler eller andre restriksjoner. I 2016 ble det vedtatt en nasjonal målsetting om å øke antall områder, og i statsbudsjettet for 2017 var den økonomiske rammen nær fordoblet fra 14 til 24 millioner kroner, og arbeidet ble startet opp. Midlene er satt av i et spleiselag mellom jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementet. Du kan lese mer om hva utvalgte kulturlandskap i jordbruket er på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


two + eleven =