Får brøyte vegen på Nordfjellstølen

Vintermyr på Nordfjellstølen. Foto: Privat

Dom har falt i tvisten mellom hytteeiere og grunn- og vegeierne på Nordfjellstølen.

Av Linn-Helene Larsen

ETNEDAL: Tidligere i høst omtalte avisa en rettstvist der eierne av seksten hytteeiendommer på Nordfjellstølen i Etnedal krevde en rettsutgreiing, for å stadfeste sin rett til å brøyte vegen fram til sine hytter. Grunn- og vegeierne, Erik Ødegård og Tone Brekke, motsatte seg kravet, og mente hytteeierne ikke har rett til dette.

Bakgrunn: Hytteeiere krever brøyting, går til sak mot grunneier

Får brøyte

En delt jordskifterett har nå gitt hytteeierne medhold i at de – for egen kostnad og risiko – har rett til å besørge vinterbrøyting av vegsystemet (hovedveg og sidegreiner) som befinner seg nord for vinterparkeringsplassen på Nordfjellstølen, på grunnen til Tone Brekke og Erik Ødegård. Rekvirentene (de seksten hytteeierne) har også på forhånd varslet at de – dersom de skulle vinne fram med sin påstand om rett til vinterbrøyting – i neste omgang ønsker en bruksordning utarbeidet av jordskifteretten, hvor det skal fastsettes regler for brøytinga.

Flertallet ga medhold

Flertallet, bestående av jordskiftemeddommere Marit Gro Iversen Sørhus og Embrik Før, ga hytteeierne medhold i sin påstand. Flertallet har blant annet tatt i betraktning at det i de tinglyste kjøpekontraktene til partene står skrevet at det med eiendommen følger vegrett. Det står imidlertid ikke at denne begrenser seg til sommerhalvåret. Flertallet bemerker at det gjennom rettspraksis er slått fast at det alminnelige utgangspunkt må være at en vegrett normalt gjelder hele året, og finner det vanskelig å konstatere at hytteeiernes vegrett kun begrenser seg til sommerhalvåret. Jordskiftemeddommerne mener også at ønsket fra hytteeierne om å utnytte sin vegrett hele året på ingen måte kan anses som et unødvendig forlangende overfor grunneier/vegeier slik situasjonen er i dagens samfunn.

Uegnet for vintertrafikk

Jordskiftedommer Knut Lihagen, som utgjorde mindretallet i saka, var imidlertid av den oppfatning at hytteeierne ikke skulle gis medhold i sin påstand. Han kom fram til at vegretten ikke ble stiftet med det formål at det skulle være helårskjøring, og at forholdene i Brattbakken gjør dette til en veg som i praksis er uegnet for vintertrafikk med bil. Mindretallet betraktet derfor hytteeiernes krav om rett til vinterbrøyting som urimelig.

– Den rådighet som brøyting innebærer, kommer etter mindretallets syn i strid med den etablerte ordning om sommerveg (stifitelsesgrunnlaget), og vil medføre en merbelastning for eierne av 137/2 (Tone Brekke og Erik Ødegård, journ.anm.) som de ikke er nødt til å tåle, bemerker mindretallet i dommen.

Skiløypa har ikke hevd

Samtlige dommere var imidlertid sams om at skiløypa – som har blitt viet mye oppmerksomhet av de saksøkte grunneierne – ikke vil bli skadelidende av en vinterbrøytet veg. Samtlige stiller seg i tvil til at det vil bli snakk om «enten helårig veg eller skiløype».

– Det er heller ikke slik at skiløypeinteressene har noen juridisk beskyttet rett til at løypa skal gå akkurat i den vegen som nå ønskes brøytet. De potensielle skadevirkninger for skiløperne som følge av eventuell vinterbrøyting anses derfor ikke å være så betydelige som Brekke og Ødegård har anført, står det i dommen.

Les også: Tråkker utenfor på Nordfjellstølen
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


1 + 18 =